Podmínky

§ 1

Všeobecná ustanovení

1. Tyto Podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky získání statutu Smluvního partnera a principy spolupráce mezi subjekty, které chtějí navázat spolupráci s AUTODNA Sp. z o.o. se sídlem v Lodži (94-104) na ul. Obywatelska 128/152, zapsanou v podnikatelském rejstříku Národního obchodního rejstříku (KRS) Oblastním soudem Lodž-Město, XX. oddělení Národního obchodního rejstříku, pod číslem KRS: 0000349742, DIČ: 5492391545, IČ: 121164104, se základním kapitálem ve výši 50 000 PLN (dále jen „AUTODNA”) v souvislosti se službami poskytovanými AUTODNA po internetu prostřednictvím internetového servisu na adrese www.autodna.cz (dále „servis autoDNA”).

2. Cílem Programu spolupráce mezi AUTODNA a subjekty, které získají statut Smluvního partnera, je propagace servisu autoDNA a zvýšení prodeje služeb nabízených AUTODNA prostřednictvím internetového servisu autoDNA.

3. Zahájení účasti v Programu spolupráce je bezplatné a dobrovolné.

4. Tyto Podmínky a všechna ustanovení v něm obsažená jsou adresována a zavazují tak pouze Smluvního partnera, který není spotřebitelem. Podmínky nejsou adresovány spotřebiteli.

§ 2

Získání statutu Smluvního partnera

1. O statut Smluvního partnera mohou žádat:

a) každá právnická osoba nebo organizační jednotka s právní subjektivitou,

b) každá podnikající fyzická osoba

2. Smluvním partnerem se může stát subjekt uvedený v odst. 1 tohoto paragrafu, který:

a) vlastní v souvislosti s vlastním podnikáním svoji internetovou stránku nebo vede blog,

b) správně se zaregistroval na internetové stránce www.afilio.autodna.cz vyplněním příslušného přihlašovacího formuláře a založil tak účet Smluvního partnera (dále „Účet Smluvního partnera”),

c) uvedl pravdivé a úplné údaje včetně osobních údajů,

d) vyjádřil souhlas s podmínkami a principy spolupráce s AUTODNA,

e) vyjádřil souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, o nichž se hovoří v písmenu c) tohoto odstavce, společností AUTODNA,

f) na žádost AUTODNA poskytl dodatečné údaje a informace nebo předal dodatečné dokumenty ve lhůtě stanovené společností AUTODNA.

3. Splnění podmínek stanovených těmito Podmínkami nezaručuje subjektu, který žádá o statut Smluvního partnera, získání statutu Smluvního partnera a nezakládá nárok subjektu, o kterém se hovoří v odst. 1 a 2 tohoto paragrafu, na přiznání společností AUTODNA statutu Smluvního partnera a zahájení spolupráce.

4. AUTODNA po ověření formuláře vyplněného subjektem, který žádá o statut Smluvního partnera, nebo poskytnutých dodatečných údajů, informací nebo dokumentů rozhodne o přiznání statutu Smluvního partnera.

5. AUTODNA je oprávněn odmítnout přiznání statutu Smluvního partnera podle vlastního uznání, bez nutnosti zdůvodnění přijatého rozhodnutí.

6. Přiznání statutu Smluvního partnera společnost AUTODNA oznámí subjektu, který žádá o statut Smluvního partnera, zasláním emailové zprávy na emailovou adresu subjektu nebo telefonicky na subjektem uvedené telefonní číslo.

7. Po přiznání statutu Smluvního partnera získává Smluvní partner přístup k funkci Účet Smluvního partnera umožňujícího stahování materiálů, které může v souvislosti se spoluprací s AUTODNA nebo k dosažení cílů této spolupráce umísťovat na své internetové stránce nebo na blogu. Od této chvíle může Smluvní partner zahájit spolupráci s AUTODNA.

8. Každý subjekt, který usiluje o získání statutu Smluvního partnera, může mít pouze jeden Účet Smluvního partnera.

§ 3

Smlouva o spolupráci

1. Obsah Smlouvy o spolupráci zašle AUTODNA na emailovou adresu subjektu, který získal statut Smluvního partnera.

2. AUTODNA zašle dvě podepsaná vyhotovení Smlouvy o spolupráci spolu s přílohami na adresu Smluvního partnera. Smluvní partner je povinen každé vyhotovení Smlouvy o spolupráci a její příloh podepsat a zaslat jedno vyhotovení Smlouvy o spolupráci včetně příloh na adresu AUTODNA do 20 dní ode dne obdržení vyhotovení Smlouvy o spolupráci spolu s přílohami. Smluvní partner je povinen zaslat spolu s podepsanou Smlouvou o spolupráci kopii potvrzení o udělení IČ, kopii potvrzení o udělení DIČ a kopii živnostenského listu nebo aktuální potvrzení o zápisu Smluvního partnera do obchodního rejstříku.

3. AUTODNA je oprávněn měnit pravidla týkající se výpočtu provizního odměňování příslušejícího Smluvnímu partnerovi a změny provizních prahů, o nichž se hovoří v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci, a to zasláním obsahu nových pravidel týkajících se způsobu výpočtu provizní odměny příslušející Smluvnímu partnerovi nebo změny provizních prahů na emailovou adresu Smluvního partnera nebo umístěním informace o těchto změnách na Účtu Smluvního partnera. Změny, o nichž se hovoří v předchozí větě, budou platné po uplynutí 14 dnů ode dne odeslání oznámení o nich na emailovou adresu Smluvního partnera nebo od umístění informace o těchto změnách na Účtu Smluvního partnera. Smluvní partner má právo na vypovězení této Smlouvy s okamžitou platností ve lhůtě 14 dní ode dne, v němž změny, o nichž se hovoří v předchozí větě, vešly v platnost.

4. Účet Smluvního partnera bude společností AUTODNA aktivován po obdržení Smlouvy o spolupráci včetně příloh podepsaných Smluvním partnerem. Od chvíle aktivování Účtu Smluvního partnera získává Smluvní partner možnost mj.:

a) sledovat počet klientů, kteří si zakoupili služby nabízené společností AUTODNA prostřednictvím autoDNA díky přesměrování z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera,

b) sledovat výše provizní odměny, která přísluší Smluvnímu partnerovi,

c) generovat zprávy týkající se provizní odměny příslušející Smluvnímu partnerovi,

d) výplaty příslušné odměny za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci a Dodatku č. 1 smlouvy. Do momentu předání AUTODNA Smlouvy o spolupráci podepsané Smluvním partnerem spolu s dodatky není Smluvní partner oprávněn požadovat výplatu odměny za spolupráci s AUTODNA.

§ 4

Pravidla spolupráce

1. Podrobná pravidla spolupráce mezi AUTODNA a Smluvním partnerem stanoví a stvrzuje Smlouva o spolupráci, podepsaná společností AUTODNA a Smluvním partnerem.

2. V rámci spolupráce se Smluvní partner zavazuje k:

a) propagaci servisu autoDNA a služeb nabízených společností AUTODNA umístěním příslušných odkazů na internetové stránce nebo blogu Smluvního partnera nebo na jiných internetových stránkách, které umožňují přesměrovat případného zákazníka na internetovou stránku AUTODNA (dále jen „Odkaz”) a příslušných reklamních materiálů předaných nebo schválených společností AUTODNA,

b) propagaci autoDNA a služeb nabízených společností AUTODNA prostřednictvím servisu autoDNA v souladu s platnými zákony, principy společenského soužití a dobrými mravy,

3. Smluvní partner může umísťovat odkazy i na jiných internetových stránkách než je stránka nebo blog Smluvního partnera, pokud je Smluvní partner oprávněn k umísťování těchto odkazů na dané internetové stránce. AUTODNA je oprávněn požadovat od Smluvního partnera odstranění Odkazu, který umístil na dané internetové stránce.

4. Smluvní partner může umísťovat Odkazy i na tzv. reklamních bannerech.

5. Smluvní partner se zavazuje informovat AUTODNA dopisem nebo zprávou zaslanou na emailovou adresu afilačního programu afilio@autodna.cz o změnách údajů Smluvního partnera ve lhůtě do 7 dní od uskutečnění změny.

6. Smluvní partner se zavazuje informovat AUTODNA dopisem nebo zprávou zaslanou na emailovou adresu afilačního programu afilio@autodna.cz o jakékoliv události, která může mít vliv na další spolupráci mezi Smluvním partnerem a AUTODNA, ve lhůtě do 7 dní ode dne, kdy k takové události došlo.

7. Smluvní partner je zejména povinen informovat AUTODNA dopisem nebo zprávou zaslanou na emailovou adresu afilačního programu afilio@autodna.cz v termínu uvedeném v odstavci výše o problémech s přístupem na internetové stránky nebo blog Smluvního partnera, očekávaným odstraněním z Internetu nebo převedením uživatelského nebo vlastnického práva k internetové stránce nebo blogu Smluvního partnera na jiný právní subjekt, nebo o překážkách při přesměrování, popřípadě nemožnosti přesměrování potenciálního zákazníka na internetovou stránku nebo blog Smluvního partnera.

8. Přesměrování případného zákazníka na stránku servisu autoDNA nemůže narušovat platné zákony, zásady společenského soužití nebo dobré mravy, zejména toto přesměrování nemůže jevit známky neodbytného nabízení nebo propagování služeb realizovaných společností AUTODNA prostřednictvím servisu autoDNA.

9. Přesměrování případného zákazníka pomocí odkazu musí být možné pouze kliknutím na příslušné pole nebo záložku na internetové stránce nebo blogu Smluvního partnera nebo uskutečněním jiné cílené činnosti případným klientem AUTODNA.

10. Zakázány jsou zejména následující činnosti:

a) neodbytné, hromadné zasílání informací, nabídek nebo reklamních materiálů týkajících se servisu autoDNA Smluvním partnerem, zejména prostřednictvím zasílání emailových zpráv,

b) umožnění využití služeb nabízených Smluvním partnerem nebo umožnění přístupu na internetovou stránku nebo blog Smluvního partnera, od přechodu na stránku servisu autoDNA nebo využití služeb nabízených společností AUTODNA prostřednictvím servisu autoDNA,

c) přesměrování případného zákazníka z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera na stránku servisu autoDNA automaticky po vstupu případného klienta na internetovou stránku nebo blog Smluvního partnera,

d) umísťování na internetové stránce nebo blogu Smluvního partnera nebo jakýchkoliv jiných internetových stránkách materiálů týkajících se společnosti AUTODNA nebo servisu autoDNA, které nebyly předem schváleny nebo poskytnuty Smluvnímu partnerovi společností AUTODNA,

e) propagování servisu autoDNA nebo služeb nabízených společností AUTODNA jakýmikoliv způsoby, které nebyly uvedeny ve Smlouvě o spolupráci nebo se kterými společnost AUTODNA nevyjádřila předem písemný souhlas,

f) uvádět uživatele internetu v omyl umístěním na internetové stránce nebo blogu Smluvního partnera nebo na jakékoliv jiné internetové stránce sdělení nebo materiálů, které by mohly naznačovat, že Smluvní partner má jakákoliv práva na servis autoDNA, zejména sdělení naznačující, že Smluvní partner poskytuje služby prostřednictvím servisu autoDNA,

§ 5

Odměna Smluvního partnera

1. Výše odměny příslušející Smluvnímu partnerovi a pravidla její vyplácení stanoví Smlouva o spolupráci, podepsaná Smluvním partnerem a společností AUTODNA.

2. V případě, že potencionální zákazník bude přesměrován ze stránky nebo blogu Smluvního partnera na stránku servisu autoDNA, návštěva daného potencionálního klienta v servisu autoDNA bude registrována jejím zapsáním do tzv. souboru cookie Smluvního partnera. Na základě počtu zákazníků přesměrovaných z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera, kteří zakoupili službu, bude vypočtena provizní odměna příslušející Smluvnímu partnerovi, na principech stanovených ve Smlouvě o spolupráci. Odměna příslušející Smluvnímu partnerovi bude poskytnuta v případě, že zákazník bude přesměrován z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera a následně, v době 1 dne ode dne přesměrování, zakoupí služby nabízené společností AUTODNA prostřednictvím servisu autoDNA. Odměna bude poskytována za každý nákup služby zákazníkem v době 1 dne ode dne prvního přesměrování klienta z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera (ode dne vytvoření a uložení souboru cookie). Po uplynutí 1 dne, o němž se hovoří v předchozí větě, bude provizní odměna z realizovaného nákupu zákazníka účtována pouze v případě, kdy zákazník nakoupil službu díky přesměrování z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera, které bylo uskutečněno po uplynutí 1 dne, o němž se hovoří v předchozí větě. Odměna bude poskytována za každý nákup služby zákazníkem v době 1 dne ode dne opakovaného přesměrování zákazníka z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera (ode dne vytvoření a uložení souboru cookie).

3. Smluvní partner může požadovat vyplacení odměny za spolupráci v případě, že výše odměny po zdanění příslušející Smluvnímu partnerovi bude rovna nebo vyšší než 600 Kč netto.

4. Odměna bude proplácená na bankovní konto Smluvního partnera. Smluvní partner bude na základě zprávy o vyúčtování provize generované do 7. dne každého měsíce vystavovat faktury DPH s dobou splatnosti 21 dnů. Smluvní partner je oprávněn vystavit fakturu DPH na částku uvedenou ve zprávě o vyúčtování provize, vygenerované v záložce Vyúčtování dostupné na Účtu Smluvního partnera.

5. Smluvní partner se zavazuje dle Smlouvy o spolupráci vystavovat a předávat společnosti AUTODNA správně vyplněné faktury DPH ve lhůtě do 7. dne měsíce následujícího po měsíci nebo měsících, za které přísluší Smluvnímu partnerovi výplata odměny na základě vygenerované zprávy o vyúčtování v záložce Vyúčtování, dostupné na Účtu Smluvního partnera.

6. Smluvní partner je povinen dodat společnosti AUTODNA fakturu DPH e-mailem na adresu: vyuctovani.afilio@autodna.cz nebo doporučeným dopisem na adresu AUTODNA.

7. Smluvní partner se zavazuje dodat na žádost AUTODNA kopii potvrzení o přiznání IČ, kopii potvrzení o přiznání DIČ a kopii potvrzení o zapsání do evidence OSVČ nebo kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

8. Smluvní partner se zavazuje dodat AUTODNA dokumenty, o kterých se hovoří v odst. 7 těchto Podmínek, ve lhůtě do 7 dní ode dne výzvy společnosti AUTODNA.

9. Společnost AUTODNA je oprávněna pozastavit výplatu odměny uvedené na faktuře DPH v případě pochyb o pravdivosti dokumentů dodaných Smluvním partnerem, výše odměny příslušející Smluvnímu partnerovi nebo o správném a pečlivém naplňování Smlouvy o spolupráci.

10. Pokud společnost AUTODNA vypoví Smlouvu o spolupráci z příčin ležících na straně Smluvního partnera, ztrácí Smluvní partner nárok požadovat výplatu odměny plynoucí ze Smlouvy o spolupráci.

11. V případě, že Smlouvu o spolupráci vypoví Smluvní partner, má Smluvní partner nárok požadovat výplatu odměny v případě, že výše této odměny po zdanění je rovna nebo vyšší než 600 Kč netto.

§ 6

Práva AUTODNA

1. AUTODNA má právo pozastavit statut Smluvního partnera danému Smluvnímu partnerovi, zrušit Smluvnímu partnerovi statut Smluvního partnera nebo ukončit Smlouvu o spolupráci s okamžitou platností v případě, kdy:

a) AUTODNA nabude důvodné podezření, že Smluvní partner jedná v rozporu se zákonem, principy společenského soužití nebo dobrými mravy nebo ke škodě AUTODNA,

b) Smluvní partner jedná nepoctivě nebo v rozporu s těmito Podmínkami nebo se Smlouvou o spolupráci,

c) Smluvní partner neplní nebo plní nesprávně závazky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci,

d) Smluvní partner přestal splňovat podmínky, o nichž se hovoří v § 2 odst. 1 a 2 těchto Podmínek, nebo požadavky stanovené ustanoveními Smlouvy o spolupráci,

e) další spolupráce by mohla ohrozit dobré jméno AUTODNA nebo vyvolat podezření na jednání v rozporu se zákony.

2. V případech, o nichž se hovoří v odst. 1 písm. a) –e) tohoto paragrafu, je povinností Smluvního partnera okamžitě odstranit nesrovnalosti nebo důsledky nesrovnalostí, které byly příčinou pozastavení statutu Smluvního partnera vůči danému Smluvnímu partnerovi, zrušení Smluvnímu partnerovi statutu Smluvního partnera nebo ukončení Smlouvy o spolupráci s okamžitou platností.

3. V případě, že Smluvní partner neodstraní nesrovnalosti, o kterých se hovoří v odst. 2 tohoto paragrafu, má AUTODNA právo nevyplatit Smluvnímu partnerovi příslušející mu odměnu.

§ 7

Osobní údaje

1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém servisu v souvislosti s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, v rozsahu a v souladu se zásadami a podmínkami obsaženými v politice soukromí zveřejněné na stránkách Internetového servisu. Politika soukromí obsahuje především principy, které se týkají zpracování osobních údajů Správcem osobních údajů v Internetovém servisu, včetně základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jichž se údaje týkají, a také informací z oblasti používání v Internetovém servisu souborů cookies a analytických nástrojů. Používání Internetového servisu je dobrovolné. Stejně tak dobrovolné je i poskytnutí osobních údajů uživatele Internetového servisu, které je s tím spojeno, s výhradou výjimek uvedených v politice soukromí.

2. AUTODNA bude zpracovávat osobní údaje subjektů ucházejících se o statut Obchodního partnera nebo Obchodních partnerů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

§ 8

Ukončení spolupráce

1. Subjekt usilující o statut Smluvního partnera může účast v Programu spolupráce kdykoliv ukončit. Za tímto účelem je subjekt usilující o statut Smluvního partnera povinen oznámit společnosti AUTODNA svoji rezignaci zasláním emailové zprávy na adresu: afilio@autodna.cz a oznámení o ukončení Smlouvy o spolupráci doporučeným dopisem na adresu sídla AUTODNA.

2. Smlouva o spolupráci může být ukončena za podmínek v ní uvedených.

3. V případě, kdy AUTODNA ukončí poskytování služeb prostřednictvím servisu autoDNA, zejména jeho zrušením nebo převedením vlastnických práv k servisu na jiný subjekt, je Program spolupráce ukončen ke dni jedné z těchto událostí.

§ 9

Odpovědnost

1. AUTODNA nenese odpovědnost za absenci možnosti uložit soubor cookie Smluvního partnera po přesměrování potencionálního zákazníka na stránku servisu autoDNA z internetové stránky nebo blogu Smluvního partnera

§ 10

Závěrečná ustanovení

1. AUTODNA si vyhrazuje právo měnit ustanovení těchto Podmínek. Změny těchto Podmínek jsou platné v momentě jejich zveřejnění na stránce servisu AutoDNA.

2. AUTODNA bude Smluvního partnera informovat o změně ustanovení těchto Podmínek. V případě změn ustanovení těchto Podmínek je Smluvní partner oprávněn ukončit Smlouvu o spolupráci ve lhůtě do 14 dní od nabytí platnosti změn ustanovení těchto Podmínek, se zachováním 30denní výpovědní lhůty.

3. AUTODNA si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit fungování Programu spolupráce kdykoliv, bez uvedení důvodu.

4. V případě rozdílů mezi ustanoveními těchto Podmínek a ustanoveními Smlouvy o spolupráci jsou závazná ustanovení Smlouvy o spolupráci.

5. V případě sporu spojeného s těmito Podmínkami nebo Smlouvou o spolupráci je soudem příslušným k jeho řešení soud místně příslušný k sídlu AUTODNA.

6. Otázky neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými předpisy polského práva, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě dalších dotazů prosíme o použití kontaktního formuláře.

«Návrat na domovskou stránku