Registrace:

Vítáme Vás v partnerském programu autoDNA.cz.
Prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Údaje

Uwaga: numer identyfikacji podatkowej, powinien być podany zgodnie z normą ISO-3166.
Pole jest polem nieobowiazkowym.

Kontakt

Adresa

Bankovní údaje

 1. Správcem údajů je společnost AUTODNA Sp. z o. o. se sídlem v Lodži, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodž, Polsko, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000349742, DIČ 5492391545, IČ 121164104. Kontakt se správcem je možný pomocí korespondenčních údajů Správce nebo e-mailem na adrese: kontakt@autodna.cz.
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:
  1. poskytování služby Uživatelského účtu na webu Správce, na základě ustanovení platných obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), po celou dobu poskytování těchto služeb, do doby zrušení registrace Uživatelského účtu na webu;
  2. plnění našich povinností vyplývajících především z daňových a účetních právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), po dobu stanovenou těmito právními předpisy;
  3. zjišťování, šetření nebo ochrany před případnými nároky, které mohou mít souvislost s činnostmi provozovanými AUTODNA Sp. z o. o. a s poskytováním služeb – pro naplňování našeho oprávněného zájmu ve formě zajištění nároků, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, po dobu stanovenou právními předpisy ohledně promlčení nároků.
 3. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být subjekty dodávající a podporující informační systémy používané Správcem a subjekty poskytující služby související s běžnou činností Správce – na základě uzavřených smluv o pověření zpracování osobních údajů a při zajištění používání výše zmíněnými subjekty příslušných technických a organizačních prostředků zajišťujících ochranu údajů, a také veřejnoprávní orgány oprávněné k přístupu k těmto údajům na základě platných právních předpisů.
 4. Máte právo na:
  1. přístup k obsahu svých údajů a jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, přenášení údajů a právo na vznesení námitky proti zpracovávání;
  2. podání stížnosti u dozorového orgánu – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy GDPR.
 5. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetího státu nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně ve formě profilování.
 7. Uvedení osobních údajů je nezbytné pro zřízení účtu v servisu afilio.autodna.cz